Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Kościanie
Kontrast:
Czcionka:
Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Powiatowego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego
w Kościanie

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz zakres zadań i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kościanie.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Inspektoracie – należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Kościanie,
b) Powiatowym Inspektorem – należy przez to rozumieć
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kościanie.

§ 2

1. Inspektorat działa na podstawie:
a) odpowiednich przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
Budowlane ( jednolity tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 290 z póź. zm.),
b) niniejszego Regulaminu,
c) wewnętrznych aktów prawnych wydanych przez Powiatowego
Inspektora.
2. Odrębnie są uregulowane sprawy:
a) postępowania z dokumentacją archiwalną i niearchiwalną,
b) postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów
publicznych,
c) postępowania dyscyplinarnego wobec pracowników Inspektoratu.

§ 3

1. Inspektorat jest urzędem pomocniczym Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej.
2. Inspektorat realizuje zadania z zakresu nadzoru budowlanego na obszarze powiatu kościańskiego.

§ 4

Do pracowników Inspektoratu maja zastosowanie:
a) przepisy o służbie cywilnej,
b) przepisy o pracownikach urzędów państwowych,
c) Kodeks pracy,
d) Regulamin Pracy Inspektoratu.

Rozdział 2 
Kierownictwo Inspektoratu i podpisywanie dokumentów

§ 5

1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.
2. Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
a) działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
b) postępowaniami administracyjnymi,
c) postępowaniami egzekucyjnymi,
d) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
e) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej,
f) obsługą prawną Inspektoratu,
g) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
h) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
i) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
j) gospodarowaniem mienia Inspektoratu.

§ 6

1. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:
a) ustalenie regulaminów wewnętrznych Inspektoratu,
b) zatwierdzenie planów kontroli,
c) podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
d) udzielania imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
e) wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
f) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
g) udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
h) występowanie do organu samorządu zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
i) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalenie wysokości dodatków,
j) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i zadań obronnych.
2. Powiatowy Inspektor może powoływać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powoływania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.
3. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go wskazany pracownik Inspektoratu z wyłączeniem kompetencji o których mowa w paragrafie 6 pkt.i.

§ 7

1. Powiatowy Inspektor podpisuje:
a) decyzje administracyjne i postanowienia,
b) akty prawa wewnętrznego,
c) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, d) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
e) odpowiedzi na skargi i wnioski.
2. Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora wyznaczony Inspektor jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień.

Rozdział 3 
Organizacja i zasady pracy

§ 8

1. W skład Inspektoratu wchodzą wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska pracy do spraw: a) Inspekcji i Orzecznictwa,
b) Obsługi finansowo – księgowo – kadrowej,
c) Organizacyjno – administracyjnych.
2. Pracownicy samodzielnych stanowisk pracy podlegają bezpośrednio Powiatowemu Inspektorowi.

§ 9

1. Stanowisko do spraw Inspekcji Budowlanej i Orzecznictwa realizuje zadania w zakresie kontroli i inspekcji obiektów i robót budowlanych.
2. Do zadań stanowisk do spraw Inspekcji Budowlanej i Orzecznictwa należy w szczególności:
a) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
b) przeprowadzenie obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych zgłoszonych do użytkowania,
c) przygotowywanie decyzji w sprawach pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych oraz innych decyzji administracyjnych i postanowień,
d) prowadzenie rejestrów kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
e) przeprowadzanie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
f) prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowywanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
g) prowadzenie postępowań i rejestru ocen dotyczących wyrobów budowlanych zawierających azbest,
h) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
3. Wieloosobowym stanowiskiem do spraw inspekcji kieruje pracownik wyznaczony przez Powiatowego Inspektora.
4. Kierujący stanowiskiem:
a) opracowuje projekt planów inspekcji o których mowa w ust.2 pkt.a,
b) przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności stanowiska.
5. Podczas nieobecności kierującego stanowiskiem zastępuje go wskazany przez niego pracownik.

§ 10

1. Stanowisko do spraw obsługi finansowo – księgowo – kadrowej realizuje zadania w zakresie projektowania i wykonywania budżetu, obsługi finansowo – księgowej oraz obsługi kadrowej Inspektoratu.
2. Do zadań powyższego stanowiska należy w szczególności:
a) opracowywanie projektu budżetu i planu finansowego Inspektoratu,
b) opracowywanie rocznych planów rzeczowo – finansowych,
c) realizacja dochodów i wydatków budżetowych,
d) organizacja i prowadzenie rachunkowości,
e) opracowywanie sprawozdawczości budżetowej,
f) obsługa – finansowo – księgowa, kasowa i płacowa Inspektoratu,
g) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Inspektoratu,
h) realizacja zadań wynikających z przepisów o służbie cywilnej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej,
i) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 11

1. Stanowisko do spraw organizacyjno – administracyjnych realizuje zadania w zakresie obsługi administracyjno – biurowej.
2. Do kompetencji stanowiska do spraw organizacyjno – administracyjnych należy w szczególności:
a) prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,
b) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
c) obsługa administracyjno – biurowa i zaopatrzenie,
d) przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy i zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów wraz z prowadzeniem stosownych rejestrów,
e) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
f) opracowywanie i przekazywanie sprawozdań statystycznych z zakresu ruchu budowlanego,
g) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki sprzętowej,
h) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 12

Zadania określone w § 9 odnośnie czynności inspekcyjno – kontrolnych, prowadzenia postępowań przygotowywania decyzji i postanowień wykonuje również Powiatowy Inspektor.

§ 13

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:
a) Kodeks pracy ( Dz. U. z 2016, poz. 1666),
b) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z 2016, poz. 1345),
c) Regulamin pracy

§ 14

Zmiana regulaminu następuje w trybie właściwym dla jego ustalenia.

Rejestr zmian
Lp
1
Data dokonanej zmiany:
2023-02-08 09:00:13
Nazwa wpisu:
Regulamin organizacyjny
Opis zmian
zmiana w podpunktach
Wykonanie zmiany:
Szymon Langner
Lp
2
Data dokonanej zmiany:
2020-11-16 10:06:58
Nazwa wpisu:
Regulamin organizacyjny
Opis zmian
Utworzenie dokumentu
Wykonanie zmiany:
Szymon Langner
Informacje wpisu
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Cookie możesz wyłączyć w Twojej przeglądarce.